Akustická architektura

Před několika lety jsem se začal velice vážně zabývat myšlenkou užšího vztahu mezi
akustikou a architekturou. V České republice je akustika vnímána jako doplňkový obor,
s kterým se můžete setkat na fakultách přírodních věd (obecné studium), hudby (zvuky a
tóny), lékařství (hygiena), elektrotechniky (měření zvuku), strojírenství (stroje a zařízení),
stavebnictví a architektury (stavby). Ve většině případů je oboru akustiky věnován jen
omezený prostor v rozsahu jednoho až dvou semestrů studia.

Vlastní studium vychází ze stejných obecných základů jako je studium kmitů, fázových
posuvů, rázů, vlnění, interferencí a vlnových polí. Zabývá se zvuky a tóny, fyziologií sluchu
a teorií slyšení. Zabývá se akustikou prostoru, pohltivostí, odrazivostí a dobou dozvuku. Po
několika úvodních přednáškách se však až velmi rychle uzavře do ulity té které fakulty, a dále
pokračuje jen s úzce vymezeným obsahem určité specializace. Studenti akustiku dost často
vnímají jen jako nutné zlo a nebo jen jako další zápis do indexu.

Vraťme se ale zpět k našemu tématu. Akustika a architektura mají společného mnohem více,
než si mnozí z nás dokáží představit. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o dva
různé a na sobě nezávislé obory, ale při podrobnějším zkoumání zjistíme, že je tomu právě
naopak. Akustika je životně závislá na kvalitní architektuře prostoru a architektura prostoru je
zase životně závislá na kvalitní akustice. Oba obory mají jeden velký společný jmenovatel –
zaměřují se na člověka a utváří jeho každodenní životní prostor.

Stávající architektura, pokud je vnímána pouze zrakem jako soubor materiálů, povrchů,
křivek a tvarů, sama o sobě nestačí, protože člověku zprostředkuje jen 30% informací ze
svého okolí, ale akustická architektura, pokud je vnímána zrakem i sluchem jako širší soubor
materiálů, povrchů, křivek, tvarů, klidu, mluveného slova, hudby a emocí, může být vnímána
více smysly a člověku zprostředkovat až 80% informací ze svého okolí. Geometrická
architektura patří minulosti, ale akustická architektura je budoucnost.

Ing. František Tuček
TINAC

22.10.2012