Měření a nebo výpočty hluku

V posledním období se zejména mezi malými investory stále častěji vyskytují požadavky
na měření hluku. Ve většině případů to je v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu
v blízkosti silnice I. a II. třídy, v ochranném pásmu dráhy a nebo dokonce přímo na hranici
výrobních zón a areálů. Ponechme stranou otázku, do jaké míry je takovýto výběr pozemků
pro stavbu rodinného domu výhodný či nikoliv, a zabývejme se jen tím, co by měl každý
investor udělat, aby i z této situace vytěžil pokud možno co největší užitek.

Měření hluku není v podstatě nic jiného než hodnocení jedné konkrétní situace. Měření hluku
popisuje jen určitý stav hlučnosti na určitém místě a v určité době, a proto výsledky měření
hluku mají jen omezenou vypovídací schopnost. V případě stavby rodinného domu jsou
důležité dvě věci – výběr pozemku a kolaudace stavby. Investor provede měření hluku a získá
hodnoty hluku v denní a noční době. Výsledky potom porovná s hygienickými limity hluku a
zjistí, zda limity hluku splnil nebo nesplnil – nic více a nic méně.

Je možné tyto výsledky použít i k vyprojektování lepší stavby? To bohužel možné není.
Projektovat dům podle jedné konkrétní situace nestačí. Stavba rodinného domu by měla být
navržena s ohledem na územní plán a požadavky investora s výhledem na 10 – 20 let dopředu.
A tady už je třeba začít pracovat s výpočty hluku. V opačném případě můžete zjistit, že po
dokončení stavby už původní situace neplatí, že navržená protihluková opatření nemají
odpovídající účinek a že na dodatečné úpravy vám chybí čas i peníze.

Díky stále širšímu využití počítačů a nasazení nových postupů je možné vypočítat hluk
z automobilové i železniční dopravy, z výrobních hal a technologií, z chladicích systémů,
z tepelných čerpadel apod. Paralelně s tím je možné vypočítat i odpovídající neprůzvučnost
obvodových stěn, střechy i vnitřních konstrukcí. Výpočty hluku mají jednu velkou výhodu, a
to, že pracujete s budoucností a s více variantami řešení, ze kterých si nakonec vyberete tu
nejlepší. V tomto směru nelze výpočty hluku ničím jiným nahradit.

Ing. František Tuček
TINAC

5.4.2013