Používejte akustické normy

V každé ekonomicky vyspělé zemi se vydávají a používají technické normy. V České
republice se používají české technické normy, které označujeme značkou ČSN. Práva a
povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem upravuje zákon č.
22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky. Platí, že čím je ekonomika vyspělejší,
tím jsou požadavky na kvalitu výrobků vyšší a naopak. Kvalita technických norem tedy
určuje kvalitu výrobků, a tím pádem i konkurenceschopnost celé ekonomiky.

Technické normy sice nejsou samy o sobě právně závazné, pokud jejich právní závaznost
nestanoví jiný právní předpis, ale to vůbec neznamená, že bychom je měli přehlížet nebo snad
dokonce ignorovat. Právní nezávaznost má v tomto případě jiný význam. Pokud by technická
norma byla právně závazná, tak by to znamenalo, že by se všechny subjekty musely touto
technickou normou řídit. Místo toho, abychom podporovali vývoj a inovace nových výrobků
s vyšší přidanou hodnotou, tak bychom zakonzervovali jakýsi stávající stav.

Každý výrobek na českém trhu by tedy měl být navržen a vyroben tak, aby požadavky
technické normy minimálně splnil. Technické požadavky pro stavební akustiku definují
normy s označením ČSN 73 05xx, tedy normy, které se týkají navrhování a provádění staveb.
K základním technickým normám, které by měla každá nová a nebo zrekonstruovaná stavba
splnit, patří minimálně dvě české technické normy ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku
v budovách… a ČSN 73 0527 Projektování v oboru prostorové akustiky…

První z výše uvedených norem určuje požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi
v budovách a požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, oken a dveří. Druhá
určuje požadavky na akustické úpravy vnitřního prostoru, resp. požadavky na dobu dozvuku
pro prostory pro kulturní účely, prostory ve školách a prostory pro veřejné účely. Obě tyto
normy mají pro uživatele stavby zásadní význam, a proto vyžadujte od svého architekta,
projektanta a nebo dodavatele, aby se požadavky technických norem řídil.

Ing. František Tuček
TINAC

5.3.2013