Category Archives: Nezařazené

Hygienické limity hluku

Hluk je nebezpečný rizikový faktor, který nás obklopuje doslova celý život. Každý den jsou
miliony lidí v Evropě vystaveni hluku dopravy, hluku na pracovištích, hluku v obchodních
centrech, hluku různých zařízení a také hluku ostatních lidí. Riziko hluku je tím vyšší, čím je
vyšší počet lidí a technologií koncentrovaných do stále menšího prostoru velkých měst a obcí.
Abychom mohli s tímto rizikem pracovat, je nutné pochopit nejenom příčiny a důsledky
působení hluku na člověka, ale také stanovit přípustné limity hluku.

Škodlivý účinek hluku je dán především intenzitou a dobou trvání hluku. Škodlivé účinky
hluku se projevují jako nepříjemné pocity, zvýšená únava, bolesti hlavy, nespavost a nebo
závažné příznaky typu zvýšení krevního tlaku a srdeční tepové frekvence. Při dlouhodobé
expozici hrozí zvýšené riziko infarktu myokardu. Při opakovaném působení hluku o vysoké
intenzitě dochází ke krátkodobému a po určité době i trvalému zvýšení prahu slyšení.
S vyšším věkem se začíná ve stále větší míře projevovat ztráta sluchu.

Přípustné limity hluku, resp. přípustné hygienické limity hluku, jsou ve vyspělých zemích
zavedeny formou závazných právních předpisů. V České republice se jedná o Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná se o limity
hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. Základním indikátorem pro posuzování
přípustné hranice hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.

Na pracovištích, kde se vykonává práce fyzické povahy, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 85 dB. Ve venkovním prostoru v okolí dálnic a silnic I. a II. třídy
je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 60 dB v denní době a 50 dB
v noční době. V obytných místnostech, kde hluk proniká vzduchem zvenčí a neobsahuje
tónové složky a nemá výrazně informační charakter, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 40 dB v denní době a 30 dB v noční době.

Ing. František Tuček
TINAC

5.12.2013