Category Archives: ostatní

Ticho je stále cennější zboží

Může být ticho žádaná komodita a nebo snad dokonce tak cenné zboží, že jsou za něj lidé
ochotni platit peníze? Najde se vůbec někdo, koho ticho zajímá natolik, že je do ticha ochotný
investovat miliony korun? Je ticho skutečně tak důležité? Jak se ticho měří, jak se hodnotí a
jakou má tržní cenu? A vůbec, kdo a nebo co určuje tržní cenu ticha? Ne, nejde o vtip, tento
článek myslím naprosto vážně. Ukažme si nyní význam ticha na konkrétních příkladech, o
kterých jste možná do této chvíle a v této souvislosti ani nepřemýšleli.

Určitě se všichni shodneme na tom, že jedním z důležitých kritérií při nákupu rodinného
domu, vily a nebo stavební parcely je místo, kde se nachází. Nejdražší nemovitosti a stavební
parcely leží v tichých lokalitách s ucelenou zástavbou, bez průmyslových staveb, obchodních
center, hlavních městských či tranzitních komunikací a nebo dokonce letiště. Ceny takových
nemovitostí se ve městech jako je Praha, běžně pohybují v rozsahu od 20 do 100 milionů
korun s tím, že podstatnou část této ceny tvoří samotný pozemek.

Ticho člověk potřebuje i k tomu, aby se mohl efektivně vzdělávat, pracovat a tvořit a nebo,
aby mohl podávat vrcholné výkony v celé řadě oblastí lidské činnosti. Platí, že tvůrčí práce
náročná na přesnost a soustředění se v hluku prostě dělat nedá. A tvůrčí práce je ekonomicky
důležitá. Své o tom mohou říci profese, jako jsou vědci, lékaři, manažeři, architekti, vývojáři,
herci, hudebníci, sportovci atd. Celá řada firem a organizací proto investuje i desítky milionů
korun do opatření, která zajišťují všechny potřebné akustické parametry.

Největší význam má ale ticho při regeneraci, rehabilitaci a také při léčení úrazů a nemocí.
Lidský organizmus, který je vystaven vysoké zátěži v podobě úrazu nebo nemoci, se mnohem
rychleji zotavuje, pokud se nachází v naprostém klidu. A to je v podstatě i ten hlavní důvod,
proč jsou ty nejlepší nemocnice obklopeny zelení a parky. Bylo prokázáno, že ticho zkracuje
nejenom délku hospitalizace, ale i spotřebu léků. A kvalitní prostředí a nízké náklady na
léčení jsou tím, co naše nemocnice a naši pacienti potřebují nejvíce.

Ing. František Tuček
TINAC

15.2.2014

Když dvakrát padesát je padesát šest a polovina ze sta je devadesát čtyři

V příspěvku „Proč se používá decibel a ne Pascal“ jsme došli k závěru, že pokaždé, když se
akustický tlak v Pascalech zvýší na desetinásobek původní hodnoty, se hladina akustického
tlaku zvýší o 20 dB. Stejně tak můžeme říci, že pokaždé, když se akustický tlak v Pascalech
sníží na desetinu původní hodnoty, se hladina akustického tlaku sníží o 20 dB. Pro akustika je
to běžná praxe, ale pro velkou část populace to může být komplikace v chápání akustické
reality. Pojďme si ukázat, jak vypadají stejné výsledky v Pascalech a decibelech.

V prvním příkladu porovnáme tři úrovně intenzity lidského hlasu. Hladina akustického tlaku
lidského hlasu dosahuje při velmi tichém hovoru 20 – 30 dB, při běžném hovoru 50 – 60 dB a
při křiku 80 – 90 dB. Tyto hodnoty odpovídají akustickému tlaku 0,0002 – 0,00063 Pa při
velmi tichém hovoru, 0,0063 – 0,02 Pa při běžném hovoru a 0,20 – 0,63 Pa při křiku. Je
zřejmé, že akustický tlak v Pascalech je při běžném hovoru 31,6krát silnější než při velmi
tichém hovoru a při křiku dokonce 1000krát silnější než při velmi tichém hovoru.

Ve druhém příkladu vypočítáme, jak se změní hladina akustického tlaku, když určitý zdroj
zvuku zesílíme na dvojnásobek původní hodnoty a nebo zeslabíme na polovinu původní
hodnoty. Výsledek možná některé čtenáře překvapí. Když zdroj zvuku s akustickým tlakem
0,0063 Pa zesílíme na 0,0126 Pa, zvýší se hladina akustického tlaku z původní hodnoty 50 dB
na hodnotu 56 dB a když zdroj zvuku s akustickým tlakem 2,00 Pa zeslabíme na 1,00 Pa,
sníží se hladina akustického tlaku z původní hodnoty 100 dB na hodnotu 94 dB.

Na základě výsledků druhého příkladu je zřejmé, že pokaždé, když se akustický tlak v
Pascalech zvýší na dvojnásobek původní hodnoty, se hladina akustického tlaku zvýší o 6 dB a
stejně tak bude platit, že pokaždé, když se akustický tlak v Pascalech sníží na polovinu
původní hodnoty, se hladina akustického tlaku sníží o 6 dB. Doporučuji, aby si každý čtenář
příklady s dvojnásobkem a desetinásobkem akustického tlaku, respektive s polovinou a nebo
desetinou akustického tlaku, zapamatoval, protože se mu budou v životě hodit.

Ing. František Tuček
TINAC

22.11.2013

Proč používáme decibel a ne Pascal

Člověk je od přírody tvor s lineárním myšlením. Pro měření času používá jednotku sekunda,
pro měření vzdálenosti jednotku metr, pro měření hmotnosti jednotku kilogram atd. Všechny
tyto jednotky jsou lineární, a to znamená, že desetinásobek času 1 s je 10 s, desetinásobek
vzdálenosti 1 m je 10 m, desetinásobek hmotnosti 1 kg je 10 kg. Stonásobek času 1 s je pak
logicky 100 s, stonásobek vzdálenosti 1 m je 100 m a stonásobek hmotnosti 1 kg je 100 kg.
Analogicky pak můžeme pokračovat v násobcích tisíc, deseti tisíc atd.

A jak už to v životě bývá, vyskytují se i výjimky. Jednou z takových výjimek je měření
akustického tlaku. Důvodů, proč se akustický tlak neuvádí v Pascalech, je více. Hlavním
důvodem je skutečnost, že lidské ucho vnímá podněty logaritmicky, jinými slovy, že velké
změny intenzity zvuku způsobí jen malé změny vnímané hlasitosti. Dalším důvodem je
velikost měřených hodnot akustického tlaku. Za běžných podmínek bychom totiž uváděli
hodnoty akustického tlaku 0,0004 Pa, 0,085 Pa, 1,32 Pa, 12,6 Pa apod.

Lidské ucho je pro člověka nepostradatelný orgán, který mu umožňuje komunikovat
s ostatními lidmi a navazovat sociální vztahy. Lidské ucho dokáže zpracovat zvukový signál
v rozsahu od 0,00002 Pa do 20 Pa, tedy v rozsahu 1 : 1 000 000! Je to obrovský dynamický
rozsah, díky kterému stejně dobře slyšíme tichý chod švýcarského hodinového strojku nebo
burácení tryskových motorů při startu velkého dopravního letadla. Pro lepší srozumitelnost se
v akustické praxi začala používat fyzikálně bezrozměrná jednotka decibel.

Pokud dynamický rozsah lidského ucha vyjádříme v decibelech, získáme hodnoty od 0 dB
(práh slyšení) do 120 dB ( práh bolesti). Musíme si však uvědomit, že se již nejedná o
lineární, ale o logaritmickou jednotku, pro kterou platí úplně jiná pravidla porovnávání.
Desetinásobek akustického tlaku v Pascalech, kterému odpovídá hladina 1 dB, nebude mít
hladinu 10 dB, ale hladinu 21 dB a stonásobek akustického tlaku v Pascalech, kterému
odpovídá hladina 1 dB, nebude mít hladinu 100 dB, ale hladinu 41 dB.

Ing. František Tuček
TINAC

5.11.2013

Jak vybrat dodavatele akustických materiálů

Akustické úpravy interiéru jsou stále žádanějším zbožím, a tak není divu, že se o montáž
akustických materiálů uchází stále větší počet firem. Přispívá k tomu i současná situace ve
stavebnictví, čím je méně staveb, tím více se hledají nové příležitosti k uplatnění. Je zcela
běžné, že celá řada firem nemá s akustikou žádné zkušenosti. Prostě se tváří, že instalace
akustických obkladů není nic jiného, než instalace sádrokartonu. Situace je nepřehledná,
všichni dělají všechno a kvalita práce je až na posledním místě.

Tím pomyslným klíčem k úspěchu je rozlišovat dva pojmy – stavba a akustika. Zatímco
stavba je o tom, jak postavit místnost, tak akustika je o tom, jak se v té místnosti bude šířit
zvuk, a nebo ještě lépe, jestli se v té místnosti budete cítit dobře či nikoli. Nejde jen o to, jak
udělat svislé a vodorovné konstrukce, ale především o to, jak definovat pohltivé a odrazivé
plochy a kam umístit materiály, které budou pohlcovat nízké, střední a vysoké frekvence.
A pokud bude někdo tvrdit pravý opak, tak vůbec neví, co říká.

Promyslete si, co je pro vás důležité a co nikoliv, jaké zvolíte akustické úpravy a jaký bude
materiál.Vyberte si firmu, která má svého akustika a nebo s akustikem spolupracuje. Mějte na
paměti, že všechny akustické úpravy mají čistě individuální charakter, a proto je nezbytně
nutné, aby i váš dodavatel měl zcela jasnou představu o tom, co bude dělat. Zaměřte se na to,
abyste získali potřebné informace o rozsahu investice a ceně. Požadujte záruku kvality
v celém rozsahu základních kmitočtů od 100 Hz do 4000 Hz.

Korektního dodavatele poznáte podle toho, že vám nabídne veškerý zákaznický servis od
vypracování akustického projektu, přes nákup, dodávku a montáž materiálu, až po závěrečné
měření doby dozvuku. Při výběru dodavatele vám hodně napoví i webové stránky té které
firmy. Zaměřte se na rozsah služeb, nabídku materiálů a reference. Mnohem lepší volbou je
firma, která se na akustiku specializuje už řadu let a má mnoho referenčních zakázek, než
firma, která se akustikou začala zabývat teprve před měsícem.

Ing. František Tuček
TINAC

23.2.2013

Nejnižší, a nebo nejlepší cena

Na ekonomické situaci záleží vždy, nejvíce však v době, kdy se již několik let po sobě
nacházíme v hlubokém útlumu. Cena zboží nás provází doslova na každém kroku a je jedno,
zda se jedná o rodinný rozpočet, soukromé podnikání a nebo veřejný sektor. V této situaci již
není čas na experimenty, v této situaci je nejlepší používat vyzkoušená a transparentní řešení a
postupovat podle klíče: 1. Kvalita, 2. Životnost, 3. Cena. Jakákoli jiná cesta nepřinese nic
jiného, než pravý opak toho, co nám její autoři slibovali na začátku.

Jednou takovou slepou uličkou, ve které se nyní nacházíme, je i kritérium nejnižší ceny,
které mělo přinést zjednodušení a zlevnění veřejných zakázek. Její autoři zřejmě zapomněli
na to, že cena jakéhokoli projektu se tvoří již při zadání. Neumím si totiž představit, že by
akustik namísto požadované jazykové učebny navrhnul koncertní sál a nebo, že by namísto
standardního materiálu použil luxusní provedení. Doporučené akustické normy totiž velice
přesně definují všechny požadavky na rozsah i kvalitu daného řešení.

Když se pak dokončí projekt a předá výkresová dokumentace, vypíše se výběrové řízení.
Za vítěznou se označí nabídka s nejnižší pořizovací cenou. Je to sice jednoduché, ale špatné
řešení. Problém tkví v tom, že se konkrétní specifikace materiálu musí v rámci výběrového
řízení přepsat do obecných pojmů. A tak se stává, že se namísto předepsaného materiálu A
použije levný materiál B, který má i jiné vlastnosti a kvalitu. Jinak řečeno, od kvalitního
projektu A se díky tomuto postupu dostáváme k nekvalitní realizaci B.

Kritérium nejnižší ceny je možné použít jen tam, kde existuje více alternativ. To však ale
není případ akustických materiálů. V akustice prakticky neexistují dva materiály, které by
bylo možné zaměnit bez toho, že by se změnila i celková akustika prostoru. Je to úplně stejné,
jako bychom do komorního orchestru zakoupili místo dražší basy a violoncella jen levnější
housle a tvrdili, že se tím zvuk orchestru nezmění. Je dobré vědět, že pokud požadujete
kvalitní akustiku, měli byste použít i předepsanou specifikaci materiálů.

Ing. František Tuček
TINAC

5.1.2013

O krok napřed a nebo o krok zpátky

Velká část zakázek se v posledních několika letech realizuje tak, že se nejdříve zadá projekt,
vypracuje dokumentace a postaví stavba. Když taková stavba projde zkušebním provozem a
kolaudací, je to výborné, a když ne, začíná se hledat akustik. Je to ten nejhorší možný scénář,
který může nastat, a řeknu proč. Když se udělá chyba v projektu a odstraní se v projektu, stojí
její oprava několik tisíc korun, ale když se udělá chyba v projektu a odstraní se až při provozu
stavby, stojí její oprava statisíce až miliony korun, záleží na velikosti stavby.

Bohužel, v některých případech už chyby neodstraníte vůbec, můžete jen snížit jejich dopad.
Hodnota a využitelnost takové stavby v čase velmi rychle klesá. V bytových domech zejí byty
prázdnotou. Do restaurací a kaváren přestanou chodit hosté a v průmyslových halách musíte
řešit problémy s omezováním výroby, protože jste nesplnili hygienické limity. Když zvolíte
jinou barvu omítky, jiná okna nebo jiný povrch podlahy, můžete to po určité době změnit,
ale když zvolíte špatné řešení stavby, ztrácí taková investice smysl.

Dobrá akustika znamená i výrazně vyšší kvalitu stavby, protože lidé se v ní budou cítit lépe.
V bytových domech rychle obsadíte všechny byty a vyberete vyšší nájemné. V restauracích a
kavárnách zavedete rezervaci míst a budete inkasovat vyšší tržby. V průmyslových halách
můžete vyrábět 24 hodin denně a máte optimální výrobní kapacitu i zisk. Dobrá akustika je
dobrá investice i dobrá reklama, která se vám určitě vyplatí. A přitom stačí tak málo, stačí,
abyste vy, váš projektant nebo váš architekt spolupracovali s akustikem.

V rámci projektu je nutné definovat hlučnou a klidnou zónu stavby, provést optimalizaci
umístění technologií a vybrat funkční materiály. Při finálním výběru materiálů používejte
podrobné parametry v oktávách protože, jednočíselné parametry poskytují jen orientační
informace.Výrazně vyšší kvalitu stavby lze dosáhnout jen tehdy, když akustiku zařadíte o
krok napřed, a nikoli o krok zpátky. Jinými slovy, že akustiku budete řešit již v konceptu
stavby, a nikoli až když na vás tlačí banka, stavební úřad a nebo hygiena.

Ing. František Tuček
TINAC

22.11.2012

Který akustický materiál je nejlepší

Nejčastější otázkou, s kterou se setkávám u svých zákazníků a nebo slyším při odborných
diskusích či výstavách, je: „Který akustický materiál je nejlepší?“ Dost možná to je otázka,
která zajímá i Vás, a tak se na ni pokusím v krátkosti odpovědět. V této věci bych jednotlivé
diskutující rozdělil do dvou skupin. Zástupci první skupiny tvrdí, že je to samozřejmě
materiál XY s třídou absorpce A. Zástupci druhé skupiny zase říkají, že na tuto otázku
neexistuje jednoznačná odpověď. Já patřím spíše k té druhé skupině.
Na českém trhu se nabízí hned několik velmi zajímavých druhů akustických materiálů
s různými formáty, povrchy a dekory, které jsou určeny pro různé prostory a různé využití.
Výběr materiálů k té či oné aplikaci se řídí mnoha aspekty. Rozhodující roli zde ale hraje
především zákazník a jeho výběr. Jeden zákazník preferuje látku, druhému se líbí dřevo,
třetímu imponuje kov, čtvrtý dává přednost klasické omítce. Každý zákazník má své
individuální představy, které je nutné v akustickém návrhu respektovat.
Všechny akustické materiály dopadající zvuk pohlcují nebo odrážejí. Pohltivé materiály na
bázi textilu, molitanu nebo skelného vlákna dopadající zvukovou energii pohlcují a přeměňují
na teplo. K pohlcení zvuku o vysokých frekvencích obvykle stačí materiály o tloušťce 20 mm,
ale k pohlcení zvuku o nízkých frekvencích již potřebujeme materiály o tloušťce 100 mm i
více. Odrazivé materiály na bázi betonu, skla a kovu dopadající zvukovou energii odrážejí
zpět do prostoru a tloušťka materiálu zde již nehraje žádnou roli.
Akustický návrh interiéru bývá velmi často originál. Záleží na rozměrech a objemu prostoru,
na využití prostoru, na tom, zda se jedná o hudbu nebo řeč. Úkolem akustika je vybrat plochu,
tloušťku a pohltivost či odrazivost materiálu, místo instalace a způsob montáže. Výběr se řídí
i podle toho, zda jde o kancelář, učebnu, hudební sál nebo divadlo. Akustik může použít jen
jeden druh materiálu a nebo kombinovat i více druhů materiálů dohromady, protože každý
kvalitní akustický materiál má svůj nezaměnitelný charakter a vzhled.

Ing. František Tuček
TINAC

15.8.2012