Hygiena

Škodlivé účinky hluku na naše zdraví posuzují lékaři a hygienici. Jde zejména o hluk na
pracovištích, hluk v chráněných vnitřních prostorech staveb, hluk v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech. Přípustné limity hluku, respektive
přípustné hodnoty akustického tlaku, definují závazné právní předpisy.

Hluk je jakýkoli zvuk, který nás ruší, obtěžuje a nebo má škodlivý účinek na naše zdraví.
Hodnotitelem toho, co je hluk, je konkrétní člověk a jeho fyziologická reakce na určitý
podnět. Z hlediska účinků není ani tak rozhodující, zda se jedná o zvuk povahy hudební nebo
nehudební, ale především o to, jak určitý zvuk daný člověk vnímá.

K hodnocení konkrétní situace se používá měření hluku, respektive přesné integrační
zvukoměry pracující ve třídě přesnosti 1. Při interpretaci výsledků je však nutné přihlédnout
k tomu, že měření hluku popisuje jen určitý stav hlučnosti na určitém místě a v určité době, a
proto výsledky měření hluku mají jen omezenou vypovídací schopnost.

Základním indikátorem při posuzování přípustné hranice hluku je ekvivalentní a nebo
maximální hladina akustického tlaku A. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A představuje
míru hlukové expozice, maximální hladina akustického tlaku A představuje míru rušivosti
hluku. Rozhodující je přesnost měření a správná interpretace výsledků.