Ochrana

Ochrana před nepříznivými účinky hluku má individuální charakter. Výběr nejvhodnějšího
technického nebo organizačního opatření závisí na typu a velikosti zdroje hluku, odstupových
vzdálenostech, požadavcích investora a přípustných limitech hluku. Zvolené řešení musí být
navrženo tak, aby se hluk snížil s minimálními náklady na podlimitní hodnotu.

Základní náměty a doporučení na řešení akustické situace najdete podle vybrané oblasti
zaměření v nabídce využití akustiky. Naše doporučení se týkají výběru pozemku, návrhu
dispozice stavby, správné volby materiálů, instalace technologií a mnoha dalších aspektů,
které zajišťují maximální využití investice a zhodnocení vynaložených nákladů.

Nejlepší výsledky poskytuje technologie NOISE CONTROL. Jedná se o 4 kroky od zadání
úkolu až po vyřešení situace. V prvním kroku se provede technické měření a analýza hluku.
Ve druhém se navrhne řešení a připraví výrobní dokumentace. Ve třetím se protihlukové
opatření vyrobí a namontuje a ve čtvrtém kroku se ověří dosažené parametry.

Doporučujeme aktivní přístup ke snižování hluku, který má na rozdíl od pasivního přístupu
několik důležitých výhod. Zatímco pasivní přístup ke snižování hluku řeší pouze nezbytnou
osobní ochranu osob, tak aktivní přístup odstraňuje hluk a s ním spojená rizika poškození
zdraví. Náklady na protihluková opatření se vrátí po zrušení přestávek v práci.