Diskuse o poslechu hudby

Napadlo vás někdy, že byste se třeba i vy měli zamyslet nad poslechem hudby? Že ne?
Chápu. Je to tak jasné téma, že k němu nelze nic nového dodat. Prostě si vyberete interpreta,
jeho nejlepší skladby, zapnete přehrávač a posloucháte hudbu. Možná, že zopakujete i to, co
jste četli na internetu a nebo v odborných časopisech. Poslech hudby nebyl nikdy tak kvalitní
a tak dostupný jako dnes. Stačí si koupit chytré zařízení do kapsy, sluchátka nejlépe do uší,
a máte svoje osobní centrum zábavy stále s sebou. Ale je to skutečně tak snadné?

S posledními módními trendy se především u studentů středních a vysokých škol objevila
jakási móda, poslouchat hudbu kdekoliv a kdykoliv, a to nejenom doma, ale i ve škole a na
veřejnosti. Každý by si měl uvědomit, že na veřejnosti není sám a že to, co se libí jemu, může
druhé obtěžovat. Navrhuji, abychom všichni dodržovali pravidlo – neruš a nenech se rušit.
Velkým problémem poslechu hudby na veřejnosti je hluk okolí a nejčastější chybou, že se
mnoho mladých lidí snaží eliminovat hluk okolí tím, že si zvýší hlasitost hudby.

Zatím se o tom příliš nemluví, ale poslední nálezy lékařů ukazují, že už při několikahodinovém
poslechu hlasité hudby denně začíná významně stoupat počet mladých lidí
s poškozením sluchu. Nejmenší riziko poškození sluchu je u sluchátek s hlavovým mostem a
nejvyšší u sluchátek do uší. Citlivost sluchátek přímo do uší je oproti sluchátkům s hlavovým
mostem o 10 – 20 dB vyšší. Pokud tento rozdíl vyjádříme v Pascalech, zjistíme, že jde o 3 –
10 násobek hodnoty akustického tlaku při stejně nastaveném regulátoru hlasitosti.

Je to důležitý detail, a je o něm dobré vědět. Nevím, jestli je cool poslouchat hudbu na
veřejnosti, ale určitě není cool být v 25 letech částečně hluchý ! Dříve bylo poškození sluchu
spojováno hlavně s 40 – 60letými lidmi, kteří pracovali v těžkém průmyslu, ale dnes čelíme
stejným rizikům i v oblasti zábavy, resp. poslechu hudby. Jak se tomu vyhnout? Vyberte si
kvalitní sluchátka s hlavovým mostem, zvolte si takovou hlasitost hudby, kterou byste
poslouchali doma, a pokud vás i přesto bude rušit hluk okolí, vypněte přehrávač.

Ing. František Tuček
TINAC

5.6.2013

Hygienické limity hluku

Hluk je nebezpečný rizikový faktor, který nás obklopuje doslova celý život. Každý den jsou
miliony lidí v Evropě vystaveni hluku dopravy, hluku na pracovištích, hluku v obchodních
centrech, hluku různých zařízení a také hluku ostatních lidí. Riziko hluku je tím vyšší, čím je
vyšší počet lidí a technologií koncentrovaných do stále menšího prostoru velkých měst a obcí.
Abychom mohli s tímto rizikem pracovat, je nutné pochopit nejenom příčiny a důsledky
působení hluku na člověka, ale také stanovit přípustné limity hluku.

Škodlivý účinek hluku je dán především intenzitou a dobou trvání hluku. Škodlivé účinky
hluku se projevují jako nepříjemné pocity, zvýšená únava, bolesti hlavy, nespavost a nebo
závažné příznaky typu zvýšení krevního tlaku a srdeční tepové frekvence. Při dlouhodobé
expozici hrozí zvýšené riziko infarktu myokardu. Při opakovaném působení hluku o vysoké
intenzitě dochází ke krátkodobému a po určité době i trvalému zvýšení prahu slyšení.
S vyšším věkem se začíná ve stále větší míře projevovat ztráta sluchu.

Přípustné limity hluku, resp. přípustné hygienické limity hluku, jsou ve vyspělých zemích
zavedeny formou závazných právních předpisů. V České republice se jedná o Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jedná se o limity
hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních
prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru. Základním indikátorem pro posuzování
přípustné hranice hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.

Na pracovištích, kde se vykonává práce fyzické povahy, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 85 dB. Ve venkovním prostoru v okolí dálnic a silnic I. a II. třídy
je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 60 dB v denní době a 50 dB
v noční době. V obytných místnostech, kde hluk proniká vzduchem zvenčí a neobsahuje
tónové složky a nemá výrazně informační charakter, je nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina akustického tlaku A 40 dB v denní době a 30 dB v noční době.

Ing. František Tuček
TINAC

5.12.2013

Mozartův efekt

Mozartův efekt je nazván po geniálním hudebním skladateli a klavírním virtuosovi
Mozartovi. Vliv poslechu Mozartovy hudby se dostal do veřejného povědomí na začátku
devadesátých let 20. století zejména díky výzkumu prováděnému na Kalifornské univerzitě ve
Středisku pro neurobiologii, vzdělávání a paměť v Irvinu. Vědecký tým PhD. Frances H.
Rauscherové pracoval s předškolními dětmi a studenty vysokých škol a sledoval vztah mezi
poslechem Mozartovy hudby a prostorovým a časovým uvažováním respondentů.

Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27. ledna 1756 v Salzburgu jako nejmladší ze sedmi
dětí Leopolda a Anny Marie Mozartových. Mozart byl již ve 4 letech nadaným hudebníkem a
v 6 letech složil svou první skladbu. Vytvořil 17 oper, 41 symfonií, 27 koncertů pro klavír,
desítky klavírních sonát a hudbu pro varhany, klarinet a další nástroje. Tvořil s takovou
lehkostí, jako by měl v hlavě celou skladbu ještě dřív, než ji zaznamenal na papír. Mozart
zemřel 5. prosince 1791 ve Vídni ve věku 35 let na následky infekční nemoci.

Výsledky z Irvinu ukazují, že rytmy, melodie a vysoké frekvence Mozartovy hudby podporují
a rozvíjejí kreativní a motivační oblasti mozku. Poslech hudby zde funguje jako určitý nácvik
symetrických procesů spojených s vyšší mozkovou činností. Sníží vaší tepovou frekvenci a
krevní tlak, zlepší vaše soustředění a schopnost činit intuitivní kroky a výrazně zkrátí dobu
řešení složitých úloh. Jeden ze členů výzkumného týmu, fyzik Gordon Shaw, k výsledkům
uvedl: „Mozartova hudba dokáže zahřát mozek na tu správnou provozní teplotu“.

Pozitivní vliv poslechu Mozartovy hudby je možné využít v celé řadě situací. Mozartovu
hudbu můžete poslouchat na pracovištích, nejčastěji se s ní setkáte na pracovištích, kde se
vyvíjí software a nebo v architektonických a projekčních kancelářích. Můžete jí využít
v nemocnicích, kde zlepšuje psychiku pacientů, urychluje regeneraci organismu a snižuje
množství podávaných léků, například proti nespavosti. A nebo jí můžete využít u vás doma.
Už 30minutový poslech vážné hudby vás zbaví každodenního stresu a napětí.

Ing. František Tuček
TINAC

5.5.2013

Používejte akustické normy

V každé ekonomicky vyspělé zemi se vydávají a používají technické normy. V České
republice se používají české technické normy, které označujeme značkou ČSN. Práva a
povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem upravuje zákon č.
22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky. Platí, že čím je ekonomika vyspělejší,
tím jsou požadavky na kvalitu výrobků vyšší a naopak. Kvalita technických norem tedy
určuje kvalitu výrobků, a tím pádem i konkurenceschopnost celé ekonomiky.

Technické normy sice nejsou samy o sobě právně závazné, pokud jejich právní závaznost
nestanoví jiný právní předpis, ale to vůbec neznamená, že bychom je měli přehlížet nebo snad
dokonce ignorovat. Právní nezávaznost má v tomto případě jiný význam. Pokud by technická
norma byla právně závazná, tak by to znamenalo, že by se všechny subjekty musely touto
technickou normou řídit. Místo toho, abychom podporovali vývoj a inovace nových výrobků
s vyšší přidanou hodnotou, tak bychom zakonzervovali jakýsi stávající stav.

Každý výrobek na českém trhu by tedy měl být navržen a vyroben tak, aby požadavky
technické normy minimálně splnil. Technické požadavky pro stavební akustiku definují
normy s označením ČSN 73 05xx, tedy normy, které se týkají navrhování a provádění staveb.
K základním technickým normám, které by měla každá nová a nebo zrekonstruovaná stavba
splnit, patří minimálně dvě české technické normy ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku
v budovách… a ČSN 73 0527 Projektování v oboru prostorové akustiky…

První z výše uvedených norem určuje požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi
v budovách a požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, oken a dveří. Druhá
určuje požadavky na akustické úpravy vnitřního prostoru, resp. požadavky na dobu dozvuku
pro prostory pro kulturní účely, prostory ve školách a prostory pro veřejné účely. Obě tyto
normy mají pro uživatele stavby zásadní význam, a proto vyžadujte od svého architekta,
projektanta a nebo dodavatele, aby se požadavky technických norem řídil.

Ing. František Tuček
TINAC

5.3.2013

Měření a nebo výpočty hluku

V posledním období se zejména mezi malými investory stále častěji vyskytují požadavky
na měření hluku. Ve většině případů to je v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu
v blízkosti silnice I. a II. třídy, v ochranném pásmu dráhy a nebo dokonce přímo na hranici
výrobních zón a areálů. Ponechme stranou otázku, do jaké míry je takovýto výběr pozemků
pro stavbu rodinného domu výhodný či nikoliv, a zabývejme se jen tím, co by měl každý
investor udělat, aby i z této situace vytěžil pokud možno co největší užitek.

Měření hluku není v podstatě nic jiného než hodnocení jedné konkrétní situace. Měření hluku
popisuje jen určitý stav hlučnosti na určitém místě a v určité době, a proto výsledky měření
hluku mají jen omezenou vypovídací schopnost. V případě stavby rodinného domu jsou
důležité dvě věci – výběr pozemku a kolaudace stavby. Investor provede měření hluku a získá
hodnoty hluku v denní a noční době. Výsledky potom porovná s hygienickými limity hluku a
zjistí, zda limity hluku splnil nebo nesplnil – nic více a nic méně.

Je možné tyto výsledky použít i k vyprojektování lepší stavby? To bohužel možné není.
Projektovat dům podle jedné konkrétní situace nestačí. Stavba rodinného domu by měla být
navržena s ohledem na územní plán a požadavky investora s výhledem na 10 – 20 let dopředu.
A tady už je třeba začít pracovat s výpočty hluku. V opačném případě můžete zjistit, že po
dokončení stavby už původní situace neplatí, že navržená protihluková opatření nemají
odpovídající účinek a že na dodatečné úpravy vám chybí čas i peníze.

Díky stále širšímu využití počítačů a nasazení nových postupů je možné vypočítat hluk
z automobilové i železniční dopravy, z výrobních hal a technologií, z chladicích systémů,
z tepelných čerpadel apod. Paralelně s tím je možné vypočítat i odpovídající neprůzvučnost
obvodových stěn, střechy i vnitřních konstrukcí. Výpočty hluku mají jednu velkou výhodu, a
to, že pracujete s budoucností a s více variantami řešení, ze kterých si nakonec vyberete tu
nejlepší. V tomto směru nelze výpočty hluku ničím jiným nahradit.

Ing. František Tuček
TINAC

5.4.2013

Jak vybrat dodavatele akustických materiálů

Akustické úpravy interiéru jsou stále žádanějším zbožím, a tak není divu, že se o montáž
akustických materiálů uchází stále větší počet firem. Přispívá k tomu i současná situace ve
stavebnictví, čím je méně staveb, tím více se hledají nové příležitosti k uplatnění. Je zcela
běžné, že celá řada firem nemá s akustikou žádné zkušenosti. Prostě se tváří, že instalace
akustických obkladů není nic jiného, než instalace sádrokartonu. Situace je nepřehledná,
všichni dělají všechno a kvalita práce je až na posledním místě.

Tím pomyslným klíčem k úspěchu je rozlišovat dva pojmy – stavba a akustika. Zatímco
stavba je o tom, jak postavit místnost, tak akustika je o tom, jak se v té místnosti bude šířit
zvuk, a nebo ještě lépe, jestli se v té místnosti budete cítit dobře či nikoli. Nejde jen o to, jak
udělat svislé a vodorovné konstrukce, ale především o to, jak definovat pohltivé a odrazivé
plochy a kam umístit materiály, které budou pohlcovat nízké, střední a vysoké frekvence.
A pokud bude někdo tvrdit pravý opak, tak vůbec neví, co říká.

Promyslete si, co je pro vás důležité a co nikoliv, jaké zvolíte akustické úpravy a jaký bude
materiál.Vyberte si firmu, která má svého akustika a nebo s akustikem spolupracuje. Mějte na
paměti, že všechny akustické úpravy mají čistě individuální charakter, a proto je nezbytně
nutné, aby i váš dodavatel měl zcela jasnou představu o tom, co bude dělat. Zaměřte se na to,
abyste získali potřebné informace o rozsahu investice a ceně. Požadujte záruku kvality
v celém rozsahu základních kmitočtů od 100 Hz do 4000 Hz.

Korektního dodavatele poznáte podle toho, že vám nabídne veškerý zákaznický servis od
vypracování akustického projektu, přes nákup, dodávku a montáž materiálu, až po závěrečné
měření doby dozvuku. Při výběru dodavatele vám hodně napoví i webové stránky té které
firmy. Zaměřte se na rozsah služeb, nabídku materiálů a reference. Mnohem lepší volbou je
firma, která se na akustiku specializuje už řadu let a má mnoho referenčních zakázek, než
firma, která se akustikou začala zabývat teprve před měsícem.

Ing. František Tuček
TINAC

23.2.2013

Nejnižší, a nebo nejlepší cena

Na ekonomické situaci záleží vždy, nejvíce však v době, kdy se již několik let po sobě
nacházíme v hlubokém útlumu. Cena zboží nás provází doslova na každém kroku a je jedno,
zda se jedná o rodinný rozpočet, soukromé podnikání a nebo veřejný sektor. V této situaci již
není čas na experimenty, v této situaci je nejlepší používat vyzkoušená a transparentní řešení a
postupovat podle klíče: 1. Kvalita, 2. Životnost, 3. Cena. Jakákoli jiná cesta nepřinese nic
jiného, než pravý opak toho, co nám její autoři slibovali na začátku.

Jednou takovou slepou uličkou, ve které se nyní nacházíme, je i kritérium nejnižší ceny,
které mělo přinést zjednodušení a zlevnění veřejných zakázek. Její autoři zřejmě zapomněli
na to, že cena jakéhokoli projektu se tvoří již při zadání. Neumím si totiž představit, že by
akustik namísto požadované jazykové učebny navrhnul koncertní sál a nebo, že by namísto
standardního materiálu použil luxusní provedení. Doporučené akustické normy totiž velice
přesně definují všechny požadavky na rozsah i kvalitu daného řešení.

Když se pak dokončí projekt a předá výkresová dokumentace, vypíše se výběrové řízení.
Za vítěznou se označí nabídka s nejnižší pořizovací cenou. Je to sice jednoduché, ale špatné
řešení. Problém tkví v tom, že se konkrétní specifikace materiálu musí v rámci výběrového
řízení přepsat do obecných pojmů. A tak se stává, že se namísto předepsaného materiálu A
použije levný materiál B, který má i jiné vlastnosti a kvalitu. Jinak řečeno, od kvalitního
projektu A se díky tomuto postupu dostáváme k nekvalitní realizaci B.

Kritérium nejnižší ceny je možné použít jen tam, kde existuje více alternativ. To však ale
není případ akustických materiálů. V akustice prakticky neexistují dva materiály, které by
bylo možné zaměnit bez toho, že by se změnila i celková akustika prostoru. Je to úplně stejné,
jako bychom do komorního orchestru zakoupili místo dražší basy a violoncella jen levnější
housle a tvrdili, že se tím zvuk orchestru nezmění. Je dobré vědět, že pokud požadujete
kvalitní akustiku, měli byste použít i předepsanou specifikaci materiálů.

Ing. František Tuček
TINAC

5.1.2013

Sluchátka jako skvělý vánoční dárek

A stejně jako každý rok, začalo i letos na začátku prosince období vánočních nákupů, kdy
vybíráme dárky pro své nejbližší. Možností je celá řada, a tak záleží jen na nás, jaký dárek
vybereme. Můžeme koupit třeba knihu, film nebo hudbu. Můžeme koupit doplněk k oblečení,
šperk a kosmetiku. Můžeme ale také koupit sluchátka k poslechu hudby. Při návštěvě jednoho
nákupního centra mě zaujala reklama, která říkala: „Sluchátka – skvělý vánoční dárek pro
každého“. Zašel jsem tedy do obchodu a zkusil si vybrat.

Nabídka sluchátek byla poměrně široká, a proto jsem si hned na začátku určil pravidla
výběru. S ohledem na dřívější zkušenosti dávám přednost ověřeným značkovým výrobkům,
protože ty zajišťují i nejvyšší kvalitu zpracování. Sluchátka musí být vyrobena z prvotřídních
a trvanlivých materiálů a musí být lehká, aby neunavovala ani při dlouhém poslechu hudby.
Design sluchátek je důležitý, ale rozhodující je kvalita zvuku, a proto preferuji sluchátka,
která jsou určena pro připojení k Hi-Fi komponentům.

Velmi rychle jsem však pochopil, že to není ta správná kampaň pro mě. Nabídka zboží byla
směřována především na mladé lidi, kteří poslouchají hudbu prakticky kdekoliv a na čemkoli.
V podstatě se jedná jen o další předvánoční obchodní bublinu zaměřenou na objem prodeje.
Největší výběr sluchátek se totiž týkal zařízení v kategorii iPod, iPhone nebo iPad. Bohužel
v segmentu mobilních přehrávačů a telefonů, které pracují se záznamovými formáty AAC
nebo MP3, se o kvalitním poslechu hudby nedá mluvit.

A tak profesionálům a audiofilům zase nezbývá nic jiného, než navštívit specializovaný
obchod nebo internet. Pokud ještě nemáte vybráno, tak bych vám doporučil referenční model
Sennheiser HD 650. Jedná se o otevřená sluchátka s ručně vybíranými páry reproduktorů
(tolerance ±1 dB), která nabízí brilantní a živý zvuk s velkým množstvím detailů. Tento
model je určen pro použití v obývacím pokoji, kde naleznete i ty nejlepší podmínky pro
nikým a ničím nerušený poslech vaší oblíbené hudby.

Ing. František Tuček
TINAC

10.12.2012

Záznamové formáty a kvalita zvuku

Tradičním záznamovým formátem je vinylová LP deska s analogovým záznamem zvuku.
Takzvané elpíčko má průměr 30 cm, přehrává se rychlostí 33⅓ otáčky za minutu a dá se
na něm oboustranně zaznamenat až 50 minut kvalitní hudby. K rozšíření LP desek přispěla
v 50. letech 20. století zejména americká společnost CBS Broadcasting Inc. S nástupem
digitálního záznamu zvuku se z vinylových LP desek stalo zboží pro náročné zákazníky,
nicméně v poslední době se tento formát vrátil na pulty obchodů.

V 80. letech 20. století přichází CD s digitálním záznamem zvuku. Kompaktní disk má
průměr 12 cm, k záznamu zvuku se používá 16 bitový A/D převodník se vzorkovací frekvencí
44,1 kHz a dá se na něm zaznamenat až 80 minut kvalitní hudby. O vývoj kompaktního disku
se zasloužily firmy Sony a Philips. K výhodám kompaktních disků patří kromě vysoké kvality
zvuku i snadná archivace a rychlé vyhledávání skladeb. Kompaktní disk lze v současné době
považovat za nejrozšířenější formát pro kvalitní záznam zvuku.

S rozvojem informačních technologií se začaly používat i další formáty pro digitální záznam
zvuku. Často používaný je formát WAV, který vytvořily firmy IBM a Microsoft, formát AAC
od firmy Apple a také formát MP3, který zavedla skupina MPEG. V případě formátu WAV se
jedná o plnohodnotný bezeztrátový audio formát s datovým tokem typicky 1350 kB/s, tedy
100% kvality CD, ale v případě formátů AAC nebo MP3 se jedná o ztrátové formáty s
datovým tokem typicky 128 kB/s, tedy 9,48 % kvality CD.

Pokud uvažujete o výměně starého a nebo nákupu nového přehrávače zvuku, musíte v
první řadě uvažovat také o výběru záznamového formátu zvuku. Při výběru vinylových LP
desek, kompaktních disků a formátu WAV získáte čistý a plný zvuk s vysokou dynamikou a
bohatými detaily. Při výběru formátu AAC nebo MP3 dostanete jen chudý, bezbarvý a sterilní
zvuk. Ke kvalitnímu poslechu hudby doporučuji formát CD a Hi-Fi přehrávač, výborný zvuk
vám nabídne již základní model DENON DCD-720AE.

Ing. František Tuček
TINAC

10.12.2012

O krok napřed a nebo o krok zpátky

Velká část zakázek se v posledních několika letech realizuje tak, že se nejdříve zadá projekt,
vypracuje dokumentace a postaví stavba. Když taková stavba projde zkušebním provozem a
kolaudací, je to výborné, a když ne, začíná se hledat akustik. Je to ten nejhorší možný scénář,
který může nastat, a řeknu proč. Když se udělá chyba v projektu a odstraní se v projektu, stojí
její oprava několik tisíc korun, ale když se udělá chyba v projektu a odstraní se až při provozu
stavby, stojí její oprava statisíce až miliony korun, záleží na velikosti stavby.

Bohužel, v některých případech už chyby neodstraníte vůbec, můžete jen snížit jejich dopad.
Hodnota a využitelnost takové stavby v čase velmi rychle klesá. V bytových domech zejí byty
prázdnotou. Do restaurací a kaváren přestanou chodit hosté a v průmyslových halách musíte
řešit problémy s omezováním výroby, protože jste nesplnili hygienické limity. Když zvolíte
jinou barvu omítky, jiná okna nebo jiný povrch podlahy, můžete to po určité době změnit,
ale když zvolíte špatné řešení stavby, ztrácí taková investice smysl.

Dobrá akustika znamená i výrazně vyšší kvalitu stavby, protože lidé se v ní budou cítit lépe.
V bytových domech rychle obsadíte všechny byty a vyberete vyšší nájemné. V restauracích a
kavárnách zavedete rezervaci míst a budete inkasovat vyšší tržby. V průmyslových halách
můžete vyrábět 24 hodin denně a máte optimální výrobní kapacitu i zisk. Dobrá akustika je
dobrá investice i dobrá reklama, která se vám určitě vyplatí. A přitom stačí tak málo, stačí,
abyste vy, váš projektant nebo váš architekt spolupracovali s akustikem.

V rámci projektu je nutné definovat hlučnou a klidnou zónu stavby, provést optimalizaci
umístění technologií a vybrat funkční materiály. Při finálním výběru materiálů používejte
podrobné parametry v oktávách protože, jednočíselné parametry poskytují jen orientační
informace.Výrazně vyšší kvalitu stavby lze dosáhnout jen tehdy, když akustiku zařadíte o
krok napřed, a nikoli o krok zpátky. Jinými slovy, že akustiku budete řešit již v konceptu
stavby, a nikoli až když na vás tlačí banka, stavební úřad a nebo hygiena.

Ing. František Tuček
TINAC

22.11.2012