Pracoviště

Hluková expozice zaměstnanců se hodnotí na všech pracovištích. Pro optimální využití
pracovišť a pro dosažení co nejnižších výrobních nákladů je nutné, aby hluková expozice
zaměstnanců byla podlimitní. V opačném případě nastupuje povinnost zavést ochranné
pracovní pomůcky a 15minutové bezpečnostní přestávky v práci.

Každé pracoviště je vhodné posuzovat nejenom z pohledu propustnosti výroby, ale i
z pohledu hlukové expozice zaměstnanců. Hlukovou expozici zaměstnanců je možné řešit již
v rámci projektu na základě informací o zaváděné technologii a požadavcích investora.
Důležitá je zejména doba trvání a hlučnost výrobních operací.

Při hodnocení hlukové expozice zaměstnanců se rozlišuje charakter práce a délka trvání
pracovní směny. Je třeba posoudit, zda se jedná o práci tvůrčí povahy, o práci náročnou na
pozornost a soustředění a nebo o fyzickou práci rutinní povahy. U délky trvání pracovní
směny se jedná o 8hodinovou nebo o 12hodinovou pracovní dobu.

Snižování hluku lze provádět na nových i stávajících pracovištích. Je možné investovat a
zakoupit modernější a méně hlučnou technologii, je možné upravit a nebo změnit organizaci
výroby a výrobní toky, a je také možné zakrytovat hlučné části strojů a zařízení. Účinná
protihluková opatření eliminují bezpečnostní přestávky v práci.