Průmysl

Projektování nových průmyslových staveb patří k nejnáročnějším úkolům ve stavebnictví
vůbec. Je to dáno především velkým množstvím stavebních, technologických, logistických,
hygienických a jiných požadavků, které je nutné uspořádat tak, aby na půdorysu určitého
území vznikl funkční celek s minimálním dopadem na obytnou zástavbu.

Největší plochu v průmyslových areálech zabírají výrobní haly. V rámci projektu je třeba
uplatnit všechny akustické požadavky na provoz technologií a kvalitu stavby, a to i s ohledem
na další možné rozšiřování výroby. Obvodové stěny a střecha objektů musí eliminovat hluk,
který vzniká uvnitř objektů jako součást technologických procesů.

Specifikem výrobních hal jsou různá technologická zařízení, která se ve velkém počtu
umisťují na střechu a obvodové stěny. Při instalování se musí brát zřetel na jejich hlučnost a
vzdálenost od okolní obytné zástavby. Ke snižování hluku je možné použít pružné uložení
zařízení, tlumiče hluku, protihlukové clony, protihlukové kryty apod.

Kromě hluku výrobních hal je nutné zohlednit i hluk obslužné dopravy na příjezdových
komunikacích. Příznivé podmínky pro dopravu surovin, materiálů, výrobků a osob vytváří
přímé napojení průmyslových areálů na hlavní tranzitní komunikace. V ostatních případech je
možné navrhnout vhodné trasy a nebo zavést určitá dopravní omezení.