Studie

Akustické studie jsou velmi účinný a přitom dostupný nástroj, který lze použít prakticky v
jakékoli situaci a nebo v jakémkoli časovém úseku zpracování projektu nebo užívání stavby.
Vypracujeme kompletní akustickou dokumentaci k územnímu rozhodnutí, k stavebnímu
povolení, k realizaci stavby a nebo ke změně užívání stavby.

Provedeme prohlídku a akustické posouzení vašeho výrobku, technického vybavení,
pracoviště, interiéru či exteriéru stavby, výrobního areálu nebo dotčeného území. Navrhneme
nejlepší postup řešení, který odpovídá zadání, předaným podkladům a výkresové dokumentaci
tak, abychom mohli garantovat uživatelské i legislativní požadavky.

Posuzujeme neprůzvučnost obvodových stěn, vnitřních příček a střechy budovy. Navrhujeme
různé konstrukce a skladby materiálů, provádíme výběr oken a dveří. Připravujeme návrhy
optimální doby dozvuku. Snižujeme hluk na pracovištích, hluk v chráněném vnitřním a
venkovním prostoru staveb a hluk v chráněném venkovním prostoru.

Pracujeme se současností a nebo s výhledem na 5 – 10 let dopředu. Můžeme připravit
více variant řešení, ze kterých si nakonec vyberete tu nejlepší. Při akustické analýze odhalíme
slabé stránky vašeho projektu a provedeme nápravná opatření s minimálními dopady na celou
investiční akci. Akustické studie nelze ničím jiným nahradit.